ALLMÄN SPRÅKSTÖRNING

Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. Den som har språkstörning har avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse, vilket kan skapa problem i vardagen både med sociala kontakter och lärande. Språkstörning märks tydligast hos barn och ungdomar men svårigheter kan kvarstå även i vuxen ålder.

Vissa hjärnfunktioner fungerar inte helt som de ska hos personer med språkstörning. Det gäller framför allt funktioner som är viktiga för att man ska kunna uppfatta och tolka språkljud, konstruera grammatiska mönster samt planera och organisera sin talmotorik. Orsakerna är inte helt kända.

SYMPTOM
Språkstörning ser olika ut hos olika individer. Vid tal- och språkstörning är barnets språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkutvecklingen är långsam. Det är svårt att lära sig nya ord och en person med språkstörning kan vara svårförståelig, till och med för närstående.
En språkstörning omfattar något eller flera av följande språkliga områden:

språkljud och hur de kombineras, talets rytm och språkmelodi – fonologi
ordböjning och satsbyggnad – grammatik
ords betydelse och ordanvändning – semantik
situationsanpassad språkanvändning – pragmatik.

Ju flera områden som är drabbade desto allvarligare är språkstörningen – diagnos generell språkstörning. Språkanvändningen kan vara begränsad  och det är svårt att ta in och tolka information, vilket medför att språkförståelsen blir nedsatt. Detta gäller framför allt vid grav språkstörning.
Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar som exempelvis uppmärksamhetsstörning, hörselskada, koncentrationsnedsättning eller rörelsehinder.

Vid flerspråkighet uppträder en språkstörning i alla språken. / Läs mer på Hjärnfonden

Bloggtips!

Logoped för de mindre barnen

Maria Naeslund

Maria är barnlogoped som bloggar på fritiden, om allt som rör barns tal, språk och kommunikation. Målet är att höja allmänhetens kunskapsnivå kring bl a barns språkutveckling, språkstörningar och stamning hos barn samt ge råd till föräldrar och andra som träffar barn.

Logoped med stort intresse att göra föräldrar och alla andra som möter barn mer medvetna och kunniga om barns fantastiska förmåga att utveckla tal, språk och kommunikation.

Få dina tips hos PrataMera

Logopeden i skolan

Johanna Kristensson

Jag arbetar som logoped på Kärnhuset i Halmstad kommun. Mina arbetsuppgifter rör främst läs- och skrivfrågeställningar, t ex dyslexi.

För närvarande arbetar jag kommunövergripande med hur vi i skolan jobbar förebyggande och med tidiga insatser vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling. Ett stort intresseområde är även IKT och alternativa lärverktyg i tiden.

Min sida vänder sig främst till logopeder, pedagoger, föräldrar samt elever med läs- och skrivsvårigheter, men givetvis även till andra med intresse för dessa frågor.

Få dina tips hos Logopeden i skolan

 

Inlägg och artiklar

Alla artiklar om språkutveckling

Att ljuda med de små

Skola och utveckling

Alla artiklar om dyslexi

Logopedi i praktiken för språkstörda barn