AUTISM

Små barn

Bristen på kommunikationsförmåga kan märkas redan under spädbarnsperioden, i form av en avvikande utveckling av spädbarnsjollret som kan vara obefintligt, monotont eller användas i icke-kommunikativt syfte. Det kan vara svårt att få barnets uppmärksamhet, det kanske inte reagerar på sitt namn eller beter sig som om det vore dövt.

Orsaker till autism
Kunskaperna och teorierna om autism och dess orsaker har genomgått en stark utveckling under de sista trettio åren. Idag är de ledande forskarna på området överens om att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet. Det finns flera möjliga grunder till denna avvikelse. Vissa fall av autism är genetiskt betingade, medan andra är orsakade av sjukdomstillstånd och hjärnskador under graviditeten, förlossningen eller den postnatala fasen. Några kända ärftliga avvikelser som kan orsaka autism är Retts syndrom, Fragilt-X och Tuberös Skleros.

De flesta barn med autism har en mycket försenad eller utebliven språk- och talutveckling. Barnet kanske utvecklar enstaka ord, som sedan kan försvinna. Många barn med autism börjar härma andra under förskoleåldern, men till skillnad från andra barn går de inte vidare i sin utveckling, utan stannar vid ett slags ekotal, där hela fraser och meningar upprepas. Hos dem som utvecklar språk kan ekotalet kvarstå i många år, kanske hela livet.Isolerade i sina egna världar, verkar människor med autism annorlunda och otillgängliga och inte förmögna att upprätta känslomässiga band till andra människor. Fastän människor med den här förbryllande mentala störningen kan visa ett brett register av olika symptom och oförmågor, är det många som är inkapabla att förstå andra människors tankar, känslor och behov. Ofta är det språket och intelligensen som inte utvecklas fullständigt, vilket gör det svårt med kommunikationen och sociala relationer. Många människor med autism fastnar i ett repetitivt beteende, som att gunga eller slå huvudet i väggen, eller att strikt följa invanda mönster i vardagsrutinerna. Vissa är smärtsamt känsliga för ljud, ljus, beröring eller lukter.

Barn med autism följer inte det normala mönstret för barns utveckling. Hos vissa av dessa barn kan man se tecken på framtida problem redan vid födseln. I de flesta fall blir problemen mer märkbara när barnet kommer efter i utvecklingen i förhållande till andra i samma ålder. För andra barn kan det börja bra, men mellan 18 och 36 månaders ålder börjar de plötsligt avvisa människor, bete sig annorlunda samt förlora språk och de sociala färdigheter som de redan tagit till sig.

Som förälder, lärare eller vårdgivare känner du kanske till frustrationen man kan känna när man försöker kommunicera eller få kontakt med autistiska barn eller vuxna. Du kanske upplever att du blir ignorerad när de börjar med sina ändlösa, repetitiva beteenden. Du kanske förtvivlas över de bisarra sätt som de uttrycker sina inre behov på. Och du kanske sörjer över att de hopp och drömmar du har för dem aldrig kommer att bli verklighet.

Men det finns hjälp – och hopp. Borta är den tiden då människor med autism isolerades och skickades iväg till olika institutioner. Idag kan många unga få hjälp att gå i skolan med andra barn. Det finns metoder som hjälper till att förbättra deras språkliga, akademiska och sociala färdigheter. Trots att mer än 60 procent av alla vuxna med autism fortsätter att behöva hjälp hela livet, finns det program som börjar visa att med rätt stöd kan många människor med autism tränas att utföra meningsfullt arbete och delta i det samhälleliga livet.

Autism finns i varje land och region över hela världen och i alla typer av familjer oavsett etnisk, religiös eller ekonomisk bakgrund. Med början i barndomen drabbas en till två människor på tusen och det är tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Flickor som drabbas av störningen tenderar dock att ha svårare symptom och lägre intelligens.

Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.

 

Introduktionsvideo

(Bringing the Early Signs of Autism Spectrum Disorders Into Focus)

 

En väldigt talande och informativ film för föräldrar och personal.

 

Alla artiklar om autism